SZNAUCERKA MINIATUROWA FIGA : )

WYSTAWY DZISIAJ

Wystawy ps? różni?si?od siebie swoja rang? co w praktyce oznacza, że różni? si?tytułami i nagrodami, jakie można na nich zdoby? Podstawowym typem wystawy s?wystawy, zwane krajowymi (dawniej nazywano je regionalnymi). Takich wystaw jest najwi?ej i – począwszy od marca, a sko?zywszy na listopadzie – w każdy weekend w jakim?mieście w Polsce organizowana jest wystawa krajowa, a s?takie tygodnie, gdzie jest ich po kilka. Wystawa krajowa – wbrew nazwie – nie oznacza, że mog?w niej bra?udzia?wyłącznie wystawcy krajowi. Nazwa pochodzi od tego, że pies może na niej zdoby?co najwyżej certyfikat na CHAMPIONA KRAJOWEGO.

 

Wystawy takie s?dość niewielkie, wyst?uje na nich dwieście – czterysta ps?, wszystkich ras, tak wi? rzadko spotka?na nich można wi?ej ni?kilka ps? jednej rasy. Organizowane s?zazwyczaj w niedziel? na świeżym powietrzu i cz?to maj?atmosfer?raczej pikniku ni?pokazu ps?. Szczeg?nie cenione s?przez „łowc? nagr?” – organizatorzy prześcigaj?si?w fundowaniu nagr? dla wystawianych ps?, słusznie uważając, że trofea takie zach??właścicieli ps? do przyjechania na niewielk?wystaw? Poziom tych wystaw bywa niższy ni?innych, cho?potrafi to by?bardzo zwodnicze...

 

Wyższy rodzaj wystaw to wystawy mi?zynarodowe – i podobnie, pies może zdoby?na niej certyfikat na CHAMPIONA MI?ZYNARODOWEGO. Takich wystaw jest rocznie w Polsce około dziesi?iu – każda z nich musi by?zatwierdzona przez Sekretariat Generalny FCI, a ich liczba w kraju zależy od liczby szczeniąt rejestrowanych w całym kraju. Na każde 3000 szczeniąt przypada jedna wystawa (jak łatwo obliczy? wedle Związku Kynologicznego w Polsce w naszym kraju rodzi si?rocznie około 30.000 ps? rasowych). O ile na wystawach krajowych werdykty wydawa?mog? wszyscy s?ziowie kynologiczni, o tyle na wystawach mi?zynarodowych  musz?by?to s?ziowie bardziej doświadczeni, s?ziujący psy przynajmniej od kilku lat (niestety, nie zawsze oznacza to, że lepsi…) Wystawa mi?zynarodowa musi by?zapowiedziana odpowiednio wcześniej (bywa, że i ponad rok wcześniej), musi by?zorganizowana na terenie umożliwiającym wystawianie ps? pod dachem w przypadku deszczu, a psy pokazywane na niej zazwyczaj bywaj?nieco wyższej klasy ni?na wystawach krajowych. Przeci?na wystawa mi?zynarodowa gromadzi w naszym kraju około 2.000 ps? i zawsze trwa co najmniej dwa dni (częś?ps? wystawiana jest w sobot? częś?w niedziel?, cho?bywaj?i wystawy trzydniowe, tak wi? zawsze trzeba sprawdzi? kt?ego dnia pokazywane s?interesujące nas rasy. W Polsce wystawy mi?zynarodowe także różni?si?rang?mi?zy sob?– i organizowana dopiero od kilku lat wystawa mi?zynarodowa w Lesznie nie ma co liczy?na obsad?tak? jak najbardziej prestiżowa doroczna wystawa mi?zynarodowa w Poznaniu.

 

Raz w roku, zawsze w innym kraju, organizowana jest wystawa europejska – to jakby najwyższy poziom na naszym kontynencie. Pies-zwyci?ca takiej wystawy otrzymuje tytu?Zwyci?cy Europy, kt?y jest tym, czym mistrzostwo kontynentu w każdej innej dyscyplinie sportu. W 2000 roku Wystawa Europejska odb?zie si? w październiku w Poznaniu, po raz pierwszy w Polsce (cho?mieliśmy ju?w swej historii wystaw?jeszcze wi?szej rangi – ale o tym potem). Także raz do roku – i z reguły na różnych kontynentach – organizowana jest wystawa światowa, i odpowiednio jej zwyci?ca otrzymuje tytu?Zwyci?cy Świata.

 

Wszystkie te wyliczone wyżej wystawy s?wystawami ps? wszystkich ras, co oznacza, że może w nich wziąć udzia?właściciel każdego psa rasowego, niezależnie od tego w jakim kraju mieszka i jakiej rasy jest jego pies. S?także wystawy, do udziału w kt?ych trzeba mie?jeszcze dodatkowe, specjalne uprawnienia. Najpopularniejsze wśr? nich s?wystawy specjalistyczne – a to jamnik?, a to chart?, a to – szerzej patrząc – ps? myśliwskich czy szpic?. Pokazywa?na nich można ju?tylko psy poszczeg?nych ras lub grup ras.

 

Organizowane s?także wystawy champion?, z reguły jedna w roku – w naszym kraju zazwyczaj odbywaj?si?one wiosn?w Lesznie. By wziąć w nich udzia? pies musi mie?ju?przyznany tytu?championa, co sprawia, że zgłaszanych jest na nie znacznie mniej ps? ni?na wystawy krajowe czy mi?zynarodowe, ale zobaczy?na nich można ju?tylko najpi?niejszych reprezentant? psich ras.

 

Podzia? ten, prosty i klarowny, ma jednak pewne wyjątki, kt?e nie zawsze wydaj?si? oczywiste. Czym różni si?wystawa specjalistyczna jamnik? od wystawy klubowej jamnik?? Tak samo - tytułami, jakie można na nich zdoby? Wystawa specjalistyczna jest jakby zawężon?wystaw?krajow?wszystkich ras – a wystawa klubowa to wyższy poziom, bo zdoby?na niej można przyznawany tylko raz w roku tytu?Zwyci?cy Klubu, kt?y jest tym, czym mistrzostwo kraju w „ludzkim” sporcie.

Wszystkie wystawy organizowane w myśl przepis? FCI s?wystawami amatorskimi, co oznacza, że nie wolno przyznawa?na nich nagr? pieniężnych, a dozwolone regulaminem nagrody rzeczowe s?zazwyczaj niewielkiej wartości materialnej (cho?nie tak dawno można było zdoby?na nich jako nagrod?telewizor, komputer lub nawet... pianino!). Podobnie jak w piłce nożnej, sam Puchar Rimeta nie przedstawia specjalnej wartości rzeczowej, ale każdy z piłkarzy marzy by go zdoby? cho?na rok. W kynologii zdarzaj?si?także nagrody przechodnie, ale zazwyczaj pucharki czy trofea otrzymuje si?na własność. Funduj?je organizatorzy, sponsorzy wystaw (zgodnie z tradycja od czas? wystawy w Newcastle-of-Tyne zazwyczaj s?to wytw?cy lub sprzedawcy karm dla ps?, widzący w wystawach wspaniałą możliwość reklamy), ale cz?to fundatorami s?inni hodowcy, pragnący w ten spos? rozreklamowa?sw?ulubion?ras?lub nawet własn? hodowl?

 

Z wyjątkiem wystawy champion? na dowoln?wystaw?właściciel może zgłosi?każdego psa rasowego, niezależnie od zdobytych wcześniej jakichkolwiek tytułów czy zaszczyt?. Problem w tym jednak, co to jest pies rasowy.