SZNAUCERKA MINIATUROWA FIGA : )

CHOROBY PS? - WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest niezmiernie ostr?i zawsze śmierteln?chorob?zakaźn? atakując?ośrodkowy układ nerwowy. Opisywano przypadki tej choroby ju?4000 tys. lat przed nasz? er? Biorąc pod uwag?fakt, że choroba towarzyszy ludzkości ju?od 6000 tys. lat, a?dziw bierze jak mała jest świadomość ludzi dotycząca tej choroby. 

 

Chorob?wywołuje wirus wścieklizny. Wirus ten jest odporny na gnicie, tzn. w rozkładających si?zwłokach może przeżywa?nawet kilka tygodni. Podobnie odporny jest na zamarzanie. Natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie, w temperaturze 60 C przeżywa zaledwie 5 min. Wrażliwy jest te?na działanie wi?szości środk? dezynfekujących. Pami?ajmy o tym, że wścieklizna jest w dzisiejszych czasach jedn?z nielicznych chor?, kt?a ma stuprocentow? śmiertelność osobnik?, kt?e uległy zakażeniu. Dotyczy to zar?no ludzi jak i zwierząt. 

Do zakażenia wścieklizn?dochodzi na ogół wskutek pogryzienia przez chore zwierz? Zakażenie możliwe jest poprzez kontakt ze ślin? chorego zwierz?ia i uszkodzonej sk?y lub błon śluzowych zdrowego osobnika. Pami?ajmy, że każdy bezpośredni kontakt ze wściekłym zwierz?iem - cho?y przenoszenie go z miejsca na miejsce gołymi r?ami (np. podczas wypadku samochodowego) może powodowa?zakażenie si?t?chorob? 

 

Wirusy wścieklizny początkowo atakuj?zako?zenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a nast?ne poprzez nerwy obwodowe m?g. Chc?podkreśli? że materiałem zakaźnym jest ślina chorych zwierząt, ale te?zwierząt zakażonych u kt?ych nie wystąpiły jeszcze żadne objawy choroby. Z tego te?wzgl?u każde pogryzienie trzeba traktowa?jako pokąsanie przez zwierz?chore. W Polsce źr?łem zakażenia a?w 70% s?dzikie lisy, nast?nie koty i psy. Coroczne obowiązkowe szczepienia ps? przeciwko wściekliźnie wydatnie zmniejszyły liczb? zachorowa?tego gatunku. Niestety w naszym kraju nie ma tradycji szczepienia kot? przeciwko tej groźnej chorobie. Dlatego te?w chwili obecnej odnotowuje si?wi?ej zachorowa?na wścieklizn?właśnie wśr? kot?. Wynika to z częściowo z braku wiadomości i świadomości o ryzyku związanym z wystąpieniem choroby, a częściowo, nazwijmy to dobitnie, z głupoty. Właścicieli zwierząt uchylających si?od obowiązku szczepienia jest niestety nadal bardzo wielu.

 

 

Specjalistyczna Lecznica dla Zwierząt
Artur Dobrzy?ki, Specjalista Chor? Ps? i Kot?
04-052 Warszawa ul. Grenadier? 13
tel. (022) 673-70-25,
e-mail: wet@psy.pl
 

Materiały wykorzystano ze stron www.psy.pl należących do miesi?znika "M? Pies"